بروبچه های سمپاد

قانون تو تنهایی من است وتنهایی من قانون عشق عشق ارمغان دلدادگیست واین سرنوشت سادگیست

مرررررسی خدافظ عزیزم اگه تونستی مطلبارو بپاك

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 19:13 ] [ پروین ]

[ ]

موااااظب خودت باش

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 19:6 ] [ پروین ]

[ ]

مواظب خودت بااااش

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 19:3 ] [ پروین ]

[ ]

اگه باشه ام نمیدم ...كی حوصله داره...نمره هاام زیاد بد نشده معدلتو نگفتیااا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 19:0 ] [ پروین ]

[ ]

فقط وب دیگ نمیام اینجا منتظرم نباش فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:58 ] [ پروین ]

[ ]

چشم توهم همین طور اگه اودم خبرت میكنم

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:57 ] [ پروین ]

[ ]

چشم خدافظی...

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:54 ] [ پروین ]

[ ]

ببینیم و تعریف كنیم تو نمی خوای خدافظی كنی?من بای د برم حامدم

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:53 ] [ پروین ]

[ ]

منتظرم مواظب خودت باش نفسم فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:49 ] [ پروین ]

[ ]

حاااامد!!!!جوری حرف نزن ك فك كنم توانتخابم اشتباه كردمم

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:47 ] [ پروین ]

[ ]

این همون حسیه ك من دارم;)

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:42 ] [ پروین ]

[ ]

مامان نبود!!من الان باران و از كجا گیر بیار بگم بفرسته؟!!فردا بهش میگم تو مدرسه... راستی تو این ی سال سعی كن یكم صبو تر شی!!

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:40 ] [ پروین ]

[ ]

توروخدا نگو اینجوری...ما تصمیممونو گرفتیم دیگه مامان اومد خدافظ زندگیم نهه فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:36 ] [ پروین ]

[ ]

ممنونم واقعا حامد میشه این آخراا یكم مهربون باشی؟

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:33 ] [ پروین ]

[ ]

چی رو؟!

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:29 ] [ پروین ]

[ ]

هم چنین

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:25 ] [ پروین ]

[ ]

خودتم میدونی راحت نیس وققتی دارم گریه میكنم ینی راحت نیس مواظب خودت باش

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:19 ] [ پروین ]

[ ]

ی سال دیگه فعلا حامد واقعا دیگه باید برم دوستت دارممممم اگ وقت داشتی بیا مطلبارو پاك كن 3036442 مواظب خودت باش درپناه حق

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:13 ] [ پروین ]

[ ]

هیچی فقط مواظب خودت باش

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:11 ] [ پروین ]

[ ]

حامدم گفتم ك نمیشه فعلا..

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:9 ] [ پروین ]

[ ]

همه؟!ینی منم مث همه؟!! فدات شم نگو اینطوری!ینی من خوب نیستم فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:8 ] [ پروین ]

[ ]

مواظب خودت باش خیلی باید برم دیگه راستی میدونی دارم گریه میكنم؟!!خدافظ یا نههه فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:6 ] [ پروین ]

[ ]

نمیتونم باید برمنت داره تموم میشه

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:4 ] [ پروین ]

[ ]

باشه ب باران میگم بزاره مواظب خودت باش تموم زندگی من فعلا

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:2 ] [ پروین ]

[ ]

نمیشه بیخیال شو اگ شد ب باران میگم ی عكس بزاره ...كاری نداری باید برم

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 18:0 ] [ پروین ]

[ ]

سال بعد اوایل دانشگاه منتظرم باش....ب امید خبرای خیلی خوب مواظب خودت باش خیلیی

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 17:57 ] [ پروین ]

[ ]

نمیتونم باور كن نمیشه ...میشد میومدم

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 17:55 ] [ پروین ]

[ ]

پس هنوز معلومه منو نشناختی نگران من نباش تو باشی من تا آخرش هستم فقط بگو هستی یا نه؟!

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 17:52 ] [ پروین ]

[ ]

شماره توبود!!!بیخیال هستی یان؟!

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 17:50 ] [ پروین ]

[ ]

حامد الان من دیگه ن نت دارم ن گوشی بنظرت چ جوری باید ادامه بدیم من منتظر میمونم تو هستی یا ن؟!!

[ شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۴ ] [ 17:49 ] [ پروین ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،